Najčešće smetnje u izgovoru glasova

Najčešće smetnje u izgovoru glasova

Pravilan izgovor glasova podrazumeva fiziološki adekvatan govorni aparat, dobar sluh, izdiferenciranu logomotoriku, razvijeno verbalno pamćenje i urednu fomensku diskriminaciju glasova. Odstupanje nekog od ovih elemenata daje nepravilan izgovor glasova – dislaliju....
Hajde da pobedimo mucanje

Hajde da pobedimo mucanje

Mucanje je poremećaj ritma i tempa govora u komunikaciji. Komunikacija zahteva sagovornika. Osoba kada govori sama sa sobom ne muca, takav način govora često, tesko prenosi na sagovornika. Veliki procenat osoba koje mucaju ima genetsku podlogu, koju ću podeliti na...
Nepravilan izgovor glasa R

Nepravilan izgovor glasa R

,,Problematičan”  glas R Nepravilan izgovor glasa R je govorna smetnja, ukoliko je sve ostalo uredno to je čist motorni poremećaj ekspresije glasa. Zašto  je to najčešća i najpoznatija govorna smetnja? Zato što  zahteva najveću motornu spretnost jezika...