Pravilan izgovor glasova podrazumeva fiziološki adekvatan govorni aparat, dobar sluh, izdiferenciranu logomotoriku, razvijeno verbalno pamćenje i urednu fomensku diskriminaciju glasova. Odstupanje nekog od ovih elemenata daje nepravilan izgovor glasova – dislaliju.

Kada se obratiti logopedu ukoliko dete ne izgovara pravilno glasove maternjeg jezika?

Savetujem da se svakako konsultujete sa stručnjakom, jer prema razvojnim normama i glasovima koji odstupaju, logoped će proceniti kada da otpočne terapija. Dete do 3. g. trebalo bi pravilno da izgovara vokale ( a, e, i ,o, u ) , plozive ( p, b, t, d, k, g ) , frikative ( h, f, j, v ), nazale ( m, n, nj ). Do 3, 5g. dete bi trebalo pravilno da artikuliše frikative i afrikate ( s, z, c ), do 4.g. frikative i afrikate ( đ, ć, ž, š, č, dž ), do 4.5g. sonante ( lj, l, r ). Sa 4,5g. dete bi trebalo da je sposobno da izgovara sve glasove maternjeg jezika, ukoliko nije tako, potrebna je logopedska terapija.

Najčešće artikulacione smetnje:

Interdentalni sigmatizam, govorna smetnja kada jezik koji je ključan u izgovoru glasova prolazi između zuba i osoba/dete ne izgovara pravilno glasove ( s, z, c, č, š, ž, ć, đ,dž ), ovde se dešava da se i drugi glasovi ne izgovaraju pravilno, zavisi od deteta. Interdentalni sigmatizam se neće sam od sebe rešiti, i ovaj tip poremećaja zahteva najdužu automatizaciju pravilno izgovorenih glasova, zbog jake navike da jezik ostaje i međupoložaju ( između zuba ).

Nepravilan izgovor prednjonepčanih glasova ( č, š, ž, dž, ć, đ ) uz ove smetnje često se javlja i nepravilan izgovor glasova ( lj, l, r ). Pravilan izgovor ovih glasova se uslovno rečeno lakše automatizuje od interdentalnog sigmatizma, jer je potrebno dobro postaviti govorne organe za realizaciju izgovora i uvežbavati pravilan izgovor.

Nepravilan izgovor sonanta ( lj, l, r ), govorna smetnja koja zahteva terapiju od 4 – 4,5 godine, za glasove Lj i L potrebna je dobra postavka govornih organa i vežba, automatizacija je relativno brza. Glas R zahteva veću vežbu i upornost. Prednost glasa R je da kada se jednom realizuje adekvatno automatizacija ide jako brzo.

Svi glasovi koji se ispravljaju kod dece mogu se ispraviti i kod odraslih, ukoliko to fiziološka i anatomska građa govornih organa dozvoljava.

Trajanje tretmana zavisi od građe govornih organa, njihove izdiferencirane motorike, razvijenog fomenskog sluha, verbalnog pamćenja, pažnje, rada i motivacije. Logoped će proceniti od kog glasa ili grupe glasova da otpočne terapiju, kako bi kod deteta izazvao i spontano pravilno izgovaranje glasova koji odstupaju od tipičnog izgovora.

Jako je bitno da dete do polaska u školu dobro i precizno izgovara sve glasove, da razlikuje glasove koji se fonemski teže diskriminušu, prepoznaje i zna da napiše svaki glas.

Iz iskustva sa odraslima, smatram da se svaka govorna smetnja može ispraviti, ako ne ispraviti ( zbog nepravilne građe govornih organa ) može se ublažiti.

 

                                                                Emilija Milanović, master logoped