Poremećaj artikulacije

Dislalija je poremećaj artikulacije ili napravilan izgovor glasova koji se manifestuje izostavljanjem, zamenom i izmenjenim, nestandardnim izgovorom jednog ili više glasova. Nastaje usled neizdiferencirane motorike govornih organa, slabosti fonemskog sluha, auditivnog pamćenja ili nepovoljnih srediskih faktora.

Logopedski tretman artikulacije glasova odvija se u tri faze.

Faza pristupa, kada logoped postavi subjektu položaj govornih organa koji je potreban za izgovor ogređenog glasa. U ovoj fazi se stvara potrebna napetost organa za izgovor.

Faza držanja, kada sa logopedom se zadržava i realizuje izgovor.

I poslednja faza je faza opuštanja i eksplozije kada su govorni organi smpremni za korektan izgovor sledećeg glasa. Dalje, logopedski tretman je usmeren na automatizaciju određenog glasa, odnosno korišćenje korektnog govornog glasa u spontanom govoru.