Logopedska dijagnostika

Logopedska dijagnostika  procenjuje kvalitete ličnosti, određujući  nivo njihove zrelosti u odnosu na uzrast, zahteve socijalnog polja kao i očekivane mogućnosti ličnosti u socijalnom polju.

Logopedski dijagnostički postupak podrazumeva procenu organizovanosti psihomotorike, procenu dominacije hemisfera i lateralizovanost pokreta, gnostičke i praksičke organizovanosti, procenu govora, saznajne organizovanosti i motivaciju ličnosti.

Logoped određuje vrstu, stepen, uzroke i posledice govorno-jezičkih poremećaja, odnosno kvantitet i kvalitet komunikacije sa okolinom.

Logopedska terapija

Nakon logopedske dijagnostike koja je osnov za planiranje tretmana, primenjujemo određenu logopedsku terapiju koja zavisi pre svega od vrste poremećaja odnosno od odstupanja od tipičnog govora. Terapija je sistematična, postupna, podrazumeva razuslovljavanje pogrešnih automatizama govora, individualno prilagodjavanje metoda i sredstava za rad i konstantno praćenje efekata logopedskog rada.

Tretman čine podsticajni habilitacioni i rehabilitacioni programi,  stimulacija, jačanje motivacije i zajednički rad u cilju ostvarivanja maksimalno mogućeg nivoa govorno-jezičke komunikacije.

Mi se bavimo prevencijom, dijagnostikom i tretmanom poremećaja glasa, govora, jezika, slušanja, čitanja, pisanja i svih oblika komunikacije. U našem Logopedskom Centru dobijate  integralni i individualni pristup tokom rada, koji podrazumeva da se osobi prilazi kao psihofizičkoj individui, osobi u celini, njenom i govoru i jeziku. Prilagodjavanje plana i programa kao i svih metoda i tehnika tokom logopedskog rada svakom subjektu posebno.